Zoom Logo

DDS Coordinated Family Support Services for Families and Consumers Webinar - Shared screen with speaker view
Amy Wall
37:17
Si alguien necesita interpretación en español, haga clic en el globo blanco en la parte inferior de la pantalla con la etiqueta "Interpretation." Luego haga clic en “Spanish” y seleccione "Mute original audio.”
Amy Wall
37:30
聽中文國語. 普通話. 請點擊熒幕下方圓圈. 選擇葡萄牙語之翻譯頻道. 並將原始英文頻道靜音. 謝謝
Amy Wall
37:43
Đối với tiếng Việt, hãy nhấp vào quả địa cầu màu trắng có nhãn “thông dịch” ở cuối màn hình Thu phóng, chọn tiếng Pháp, sau đó nhấp vào “Tắt âm thanh gốc”.
Amy Wall
01:29:57
Please email questions to cfs@dds.ca.gov